ثبت شرکت مسئولیت محدود

نوین نگرش رایکا

از سال ۱۳۸۷ تا کنون اقدامات مفیدی صورت گرفته که در پی آن تصمیم بر آن شد تا جهت افزایش توان فنی و اجرایی و ارتقا کمی و کیفی پیمانکاران عمرانی شهرداری تهران در حوزه معاونت فنی و عمرانی تحول ایجاد شده است ، در این راستا جایگاهی با عنوان امور پیمانکاران فنی و عمرانی شهرداری تهران مستقر در اداره کل هماهنگی مناطق و سازمان ها تشکیل گردیده و پیمانکاران پس از اخذ رتبه ی پیمانکاران از معاونت عمرانی استانداری می بایست با ثبت نام در امور پیمانکاران فنی و عمرانی جهت دریافت این کارت اقدام نمایند. دریافت ان کارت به نشانه ی شناسایی و انسجام پیمانکاران می باشد.

جهت ثبت نام و دریافت کارت پیمانکاری اطلاعات زیر مورد نیاز است:

مشخصات

مشخصات و سابقه مدیر عامل

سوابق کاری شرکت

مشخصات پرسنل شرکت

امکانات جانبی شرکت

تجهیزات و ماشین آلات شرکت

رتبه شرکت از معاونت فنی و عمرانی استانداری

شرایط ذیل از تاریخ۰۱/۰۴/۱۳۹۰ برای صدور کارت الکترونیکی و از تار یخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۰ برای تمدید کارت الکترونیکی اعمال خواهد شد:

۱-   دارا بودن گواهینامه صلاحیت پیمانکاری معتبر از استانداری

۲-   دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی مرتبط (حداقل لیسانس) برای مدیر عامل و کسب امتیازدو سوم جهت اعضاء هیئت مدیره الزامی است.

*تبصره : با استناد به پیوست ۲ بخشنامه شماره ۳۱۳۹۵/۱۰۰ مورخ ۲۶/۴/۸۹ معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری (به پیوست می باشد) ارزیابی مدیر عامل

و اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل می باشد.

رشته های زمینه {×}= ۱ امتیاز

رشته های مرتبط {+}=۵/۰ امتیاز

رشته های غیر مرتبط {-}=۰ امتیاز

۳- دارا بودن شرایط اختصاصی زیر جهت دارنده حق امضاء قراردادهای شهرداری مناطق ۲۲ گانه تهران الزامی است.

۱-۳- جزو شرکاء باشد.

۲-۳- مدرک تحصیلات دانشگاهی مرتبط (حداقل لیسانس) داشته باشد.

۳-۳- عضو هیئت مدیره باشد.

*تبصره : در صورت داشتن حق امضای مشترک، حداقل یکی از افراد باید شرایط مذکور را داشته باشد و در صورت داشتن حق امضاء توسط چند نفر به صورت جداگانه، هرکدام به تنهایی می بایست شرایط مذکور را دارا باشند.

۴- حضور فردی که گواهینامه صلاحیت پیمانکاری به نام او صادر شده در هیئت مدیره شرکت الزامی می باشد.

۵- برابر اصل کردن مدارک دانشگاهی مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره در مراجع ذیربط و به همراه داشتن اصل آن ها به هنگام تحویل مدارک الزامی است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره در خصوص اخذ کارت پیمانکاری شهرداری با ما تماس بگیرید.